messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
account_box กองคลัง
นางมณี หอมสุด
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางกีรติ จันทร์หอม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายชด ส่งกลิ่นจันทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางอังคณา แก้วปลั่ง
ลูกจ้างประจำ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสุกัญญา ศรีบุญเรือง
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวจรัสศรี อุ้มบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางพัชรา ต้องถือดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวออมสิน สำนักนิตย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ