องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนดำเนินงานและแผนขับเคลื่อนงาน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แบบบูรณาการ ภายใต้โครงการอำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ของตำบลจารพัต
รายละเอียด : อำเภอศีขรภูมิ ดำเนินการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนการดำเนินงานและแผนขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” อย่างต่อเนื่อง วันนี้ (21 ก.ย. 65) เวลา 08.30 - 16.30 น. นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอศีขรภูมิ พร้อมด้วย คณะทีมวิทยากร จัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนดำเนินงานและแผนขับเคลื่อนงาน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แบบบูรณาการ ภายใต้โครงการอำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ตำบลจารพัต ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน โดยนายอำเภอศีขรภูมิ และคณะวิทยากร ได้ร่วมกันปลุกพลังทางความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ ในการขับเคลื่อนโครงการ รักษ์น้ำ (ใจ) สู่ทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เพื่อพลิกชีวิตและความหวัง ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือจาก 7 ภาคีเครือข่าย ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมการจัดเวทีประชาคมได้อภิปราย แลกเปลี่ยนทัศนคติ ตลอดจนนำเสนอวิธีการนำแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการไปต่อยอดขยายผลในพื้นที่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1. ประเด็นการมีส่วนร่วม : เวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนการดำเนินงานและแผนขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” อย่างต่อเนื่อง 2. สรุปข้อมูลผู้มีส่วนร่วม : กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.และตัวแทนหมู่บ้านละ จำนวน 100 คน 3. ผลจากการมีส่วนร่วม : เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมการจัดเวทีประชาคมได้อภิปราย แลกเปลี่ยนทัศนคติ ตลอดจนนำเสนอวิธีการนำแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการไปต่อยอดขยายผลในพื้นที่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการ : สามารถปลุกพลังทางความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ ในการขับเคลื่อนโครงการ รักษ์น้ำ (ใจ) สู่ทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เพื่อพลิกชีวิตและความหวัง ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือจาก 7 ภาคีเครือข่าย
ผู้โพส : admin